6. Hvor mye strøm har vi og hvor mye trenger vi?

Tilgang på elektrisk kraft i Norge er tilfredsstillende på kort sikt, men mange forventer at samfunnets behov for elektrisk kraft vil øke inn i fremtiden.

Hvor mye strøm har vi tilgang på i Norge?

Vi har om lag 156 TWh med strøm i et normalår.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå brukte en norsk husholdning gjennomsnittlig rundt 15000 kWh strøm i 2022, og om lag 18000 kWh energi totalt, men det er store variasjoner i energibruken i ulike boligtyper.

Det er eneboliger og våningshus som bruker mest energi, mens blokkleiligheter og rekkehus bruker mindre.

Forbruket varierer også med sesongene, og typisk er at det høyere på vinteren enn på sommeren.

Industrien er den sektoren i Norge som bruker mest energi, etterfulgt av transport, deretter kommer husholdninger.

Norsk kraftforsyning har den høyeste fornybarandelen og de laveste utslippene i Europa. Kraftforsyningen i Norge hadde ved inngangen til 2023 en samlet installert produksjonskapasitet på 39 703 MW og en samlet normalårsproduksjon på om lag 156 TWh.

I 2023 ble det produsert 154 TWh kraft i Norge, mens forbruket var på 136,2,0 TWh.

Hvor mye strøm trenger vi i fremtiden?

Med økt elektrifisering vil strøm overta forbruket fra diesel, bensin og andre fossile energikilder. Vi kan derfor tenke oss at et minimums strømbehov i fremtiden vil være mer enn 200 Twh.

Når det gjelder fremtidsutsiktene, er det viktig å merke seg at som en del av EUs energimarked, er Norge koblet til det europeiske strømnettet og har mulighet til å importere og eksportere strøm. Norges energitilgang og produksjon påvirkes derfor også av faktorer som europeisk etterspørsel og kraftpriser.

I fremtiden er det forventet at Norge vil øke sin produksjonskapasitet av fornybar energi. Regjeringen har som mål å legge til rette for utbygging av vindkraft både på land og til havs. Dette vil bidra til å fordele energimiksen ytterligere og redusere avhengigheten av vannkraft alene.

I tillegg vil økt elektrifisering av ulike sektorer, som transport og oppvarming, kunne øke etterspørselen etter strøm i fremtiden. For å møte denne etterspørselen og sikre en stabil strømforsyning, vil det være behov for videre utbygging av produksjonskapasitet og nettinfrastruktur.

Det er verdt å merke seg at fremtidsutsiktene og de konkrete tallene for tilgjengelig strøm kan endre seg over tid, avhengig av politiske beslutninger, teknologiske fremskritt og endringer i energimarkedet både nasjonalt og internasjonalt.