7. Er strøm farlig?

Feil på elektriske anlegg kan utgjøre en rekke faremomenter som kan føre til skader på mennesker og eiendom.

Faremomenter

Feil bruk av elektrisk utstyr og verktøy kan føre til farlige situasjoner.

Ved strømgjennomgang eller kraftig støt kan man få ytre og indre forbrenninger, hjerte- og pusteproblemer, nyresvikt og noen skader kan også oppstå en stund etter ulykken. Slike senskader kan være psykiske plager, nerveskade, eller muskel- og skjelettlidelser.

En strøm over ca. 30 mA gjennom hjertet kan være dødelig. Jordfeilbrytere benyttes i sikringsskap for å detektere elektrisk strøm mot jord og slå av spenningen når det blir en jordfeil. Om man får strøm i seg så er det alltid anbefalt å kontakte lege.

Feil bruk av elektrisk utstyr og verktøy kan føre til farlige situasjoner. For eksempel kan bruk av ikke-godkjente eller skadede elektriske apparater, bruk av skjøteledninger uten tilstrekkelig kapasitet eller skader medføre stor fare.

For å redusere risikoen knyttet til elektriske anlegg er det viktig å følge sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer, bruke riktig og godkjent utstyr, og sørge for regelmessig vedlikehold og inspeksjon av elektriske anlegg.

Elektriske feil på anlegg eller utstyr

Elektriske feil kan føre til varmgang og kortslutninger, som kan forårsake brann.

Feil på anlegg eller utstyr kan forårsake strømgjennomgang eller føre til varmgang og kortslutninger, som kan forårsake brann. I tillegg kan feilaktig bruk av elektriske apparater og overbelastning av strømkretser føre til brannfare i elektriske anlegg.

Omtrent halvparten av boligbrannene i Norge skyldes feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Det anbefales å bruke kvalifisert elektriker for installasjon, reparasjon og vedlikehold av elektriske anlegg.

Lyn og tordenvær

Dersom du hører torden, søk ly innendørs om mulig.

Dersom du hører torden, er lynet nært nok til å treffe deg når som helst. Lynnedslag kan forårsake varige skader og i verste fall død. Gjennomsnittlig 20% av de som blir truffet, dør, 70% av de som overlever, får varige men.

Det beste er å ikke oppholde seg ute.

Hvis lynet slår ned i nærheten av deg vil strømmen spre seg i bakken og kan gi spenningsforskjeller i bena hvis du står med bena spredt. Dyr som beveger seg på fire ben er mer utsatt en mennesker, fordi de har større avstander mellom bena, og fordi en strømgjennomgang vil passere hjertet.

Søk ly innendørs om mulig. Ellers bør du holde deg unna høye trær.

Finnes det ikke bygninger i nærheten, søk beskyttelse i en hule eller grøft, eller legg deg ned på bakken. Det tryggeste stedet du kan oppholde deg når det lyner, er i en bil, ikke fordi den står på gummihjul, men lynet går gjennom bilens karosseri.

Elektromagnetiske felter

Høyspentkraftledninger og andre strømførende systemer skaper elektromagnetiske felt.

Høyspentlinjer og andre strømførende systemer skaper elektromagnetiske felt. Dette gjelder også antenner for radiokommunikasjon. 

Forskning på menneskelig eksponering for elektromagnetiske felt er begrenset og omstridt, men i IEC og CENELEC pågår det arbeid for å utarbeide internasjonale standarder for måle- og beregningsmetoder for å vurdere menneskelig eksponering for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt. 

Signalforstyrrelser og støy

Signalforstyrrelser og elektromagnetisk støy kan ha flere uønskede konsekvenser og føre til farer i forskjellige sammenhenger.

Elektromagnetisk støy kan forstyrre radiosignaler, trådløse nettverk, mobilkommunikasjon og andre former for trådløs kommunikasjon. Dette kan føre til dårlig mottak, forstyrret tale- eller datatransmisjon og svekket kommunikasjonskvalitet.

Videre kan elektromagnetisk støy påvirke elektroniske systemer og føre til feilfunksjoner eller redusert ytelse. For eksempel kan det forårsake forstyrrelser på datamaskiner, krasj på elektronisk utstyr og feil i avlesninger eller målinger. Dette kan omfatte medisinsk utstyr, flynavigasjonssystemer, kontrollsystemer for kraftanlegg og annen infrastruktur der feil kan ha alvorlige konsekvenser.

For å redusere farer og konsekvenser av elektromagnetisk støy og signalforstyrrelser, er det viktig å iverksette tiltak som skjerming, jording og filtrering av elektroniske systemer. Det er også viktig å følge standarder og retningslinjer for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og å unngå plassering av følsomme systemer i nærheten av mulige støykilder.