3. Hva bruker vi strømmen til?

I det moderne samfunnet er vi helt avhengig av strøm. Vi bruker strøm til alt fra lading av mobiltelefon til drift av kritisk infrastruktur.

Infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner

Elektrisitet er sannsynligvis det viktigste verktøyet for å opprettholde elementære funksjoner og tjenester i hverdager og under krisesituasjoner.

I Norge er det flere sektorer som anses som kritisk infrastruktur på grunn av sin avgjørende rolle i opprettholdelsen av samfunnets funksjonalitet, nasjonal sikkerhet og velferd. Disse sektorene inkluderer energiforsyning, transport og kommunikasjon, vann- og avløpssystemer, finansielle tjenester, helsevesen, forsvar og sikkerhet.

Energiforsyning omfatter produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi.

Transport og kommunikasjon inkluderer veier, jernbane, luftfart, havner, flyplasser, telekommunikasjonsnettverk og datasentre

Vann- og avløpssystemer sikrer rent vann og håndtering av avløpsvann, og finansielle tjenester involverer banker, betalingssystemer og børser.

Helsevesenet omfatter sykehus, helsetjenester og nødmedisinske tjenester, mens forsvar og sikkerhet inkluderer militære fasiliteter, politi, brannvesen og grensekontroll.

Definisjonen og omfanget av kritisk infrastruktur kan variere avhengig av lokale forhold og trusselvurderinger, og om myndighetene har reguleringer og tiltak på plass for å sikre beskyttelse, beredskap og kontinuitet i viktige samfunnsfunksjoner.

Industri, næringsliv og offentlig forvaltning

Industrien, næringslivet, fiskeri og landbruket er alle sektorer som krever betydelige mengder elektrisk energi.

I industrien brukes strøm til produksjonsprosesser, oppvarming/kjøling, belysning og kontroll- og automatiseringssystemer.

Næringslivet trenger strøm til kontorutstyr, belysning, oppvarming/kjøling, maskiner og utstyr, samt elektriske kjøretøy.

Samferdsel og transportsektoren omfatter ulike transportmidler og infrastruktur for å flytte mennesker, varer og tjenester. Elektriske kjøretøy blir stadig mer vanlige, og de trenger strøm til å lade batteriene.

Jernbanetransport bruker elektriske tog som får strøm fra jernbaneinfrastrukturen. Havneterminaler bruker strøm til ulikt utstyr, og noen skip bruker elektriske eller hybridløsninger. Den økende bruken av elektriske transportmidler bidrar til å redusere klimagassutslipp og avhengighet av fossilt brensel, men øker behovet for bærekraftig strømforsyning i transportsektoren.

 

Fiskeri krever strøm til fartøydrift, kjøling/frysing, navigasjon/kommunikasjon, behandlingsutstyr og landbaserte anlegg.

Landbruket bruker strøm til drift av utstyr, oppvarming/ventilasjon, melkeanlegg/automatisering, belysning og vanningssystemer.

Selv om finansbransjen ikke er direkte involvert i energiproduksjon, krever den strøm til kontoroperasjoner, IT-infrastruktur, data- og analysebehandling, sikkerhetssystemer og digitale tjenester/transaksjoner.

Energiforbruket kan variere innen hver sektor avhengig av bransje, størrelse, produksjonstype og implementerte energieffektivitetstiltak.

Ifølge Statistisk sentralbyrå i 2019 bruker norsk industri og bergverk mest energi i Norge med 38 %, næringslivet 28 %, samt fiskeri og landbruk henholdsvis 2 og 3 %.

Husholdninger og strømforbrukere

I husholdninger er det elektriske apparater og enheter som brukes daglig som er strømforbrukerne.

Strømforbruket vil variere med type bolig, bruksmønster og årstid.

Ifølge Statistisk sentalbyrå brukte en norsk husholdning rundt 15000 kWh strøm i 2022, og om lag 18000 kWh energi totalt sett, men det er store variasjoner i energibruken i ulike boligtyper. Det er eneboliger og våningshus som bruker mest energi, mens blokkleiligheter og rekkehus bruker mindre.

I et vanlig hjem går ca. 60 % av energiforbruket til oppvarming, 15-20 % til varmtvann, 15 % til elektriske apparater og ca. 10 % til belysning. For mange er lading av elbil også en del av energiforbruket.

I boliger uten fjernvarme og med bare elektrisk energiforsyning vil oppvarming og varmtvann utgjøre en betydelig del av strømforbruket. Vaskemaskin, tørketrommel, komfyr, oppvaskmaskin og elbil er strømkrevende, men er utstyr du i stor grad kan styre når du bruker.

Elektrisk utstyr som støvsuger, kjøleskap og fryser, TV- og spillkonsoller, samt ladere for mobile enheter er også strømforbrukere, men er en liten del av totalforbruket.