4. Hva koster strøm?

Norsk kraft omsettes i det nordiske kraftmarkedet der prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel.

Hva koster strøm?

Kostnadene for strøm er inndelt i to hoveddeler, strømpris og nettleie, og faktureres normalt månedlig.

Strømprisen faktureres fra din strømleverandør i henhold til din strømavtale og ditt forbruk. Strømleverandør og avtale kan du selv velge i markedet. 

Nettleie faktureres fra ditt lokale nettselskap og er en avgift du betaler for å få strømmen levert til hjemmet. Desto mer strøm du bruker, desto dyrere blir nettleien på regningen. 

Nettleien består av flere deler, fastledd, energiledd og offentlige avgifter. Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for transport til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold av linjer og infrastruktur, utbygging, administrative utgifter og statlige avgifter. 

Nettleien varierer mye fra område til område. Det er myndighetene som setter rammer for hvor mye inntekter et nettselskap kan ha fra nettleien kunder betaler, mens selve utformingen av prisen settes av nettselskapene. 

Nettselskapet er ansvarlig for beregning og utbetaling av strømstøtte. 

Enkelte strømleverandører tilbyr inkludering av nettleie i sin faktura for enkelhets skyld. 

NVE

Hvordan beregnes strømprisen?

Strøm er en handelsvare som omsettes på det åpne kraftmarkedet, og som alle andre markeder vil tilbud og etterspørsel avgjøre prisen.

Det er mange faktorer som påvirker markedsprisen på strøm: produksjonskapasitet, fyllingsgrad i vannmagasiner, uregulerbar produksjon fra vind og sol, prisen på strøm i de europeiske markedene vi har kabler til, pris på andre energibærere som olje og gass, regionen du befinner deg i, tid på året og døgnet, utetemperaturen og etterspørselen.

Som forbruker har man muligheter til å velge strømleverandør og forskjellige typer avtale:

Spotpris: Med strøm til spotpris følger du prisen i strømmarkedet, den bestemmes dagen i forveien basert på tilbud og etterspørsel. Hver dag får kraftbørsen informasjon fra kraftleverandørene og kraftprodusentene om mengden strøm som skal fraktes mellom de ulike områdene i markedet den etterfølgende dagen. Nord Pool publiserer strømprisene for påfølgende dag rundt kl. 13-14 hver dag.

Fastpris: En fastprisavtale har en fast strømpris over en lengre periode. Det vil si at du betaler det samme per kWh du bruker, og slipper å tenke på når strømmen er dyrest. Når du inngår en fastprisavtale baseres prisen på gjennomsnittlig strømpris for avtalt periode.

Variabel pris: Variable avtaler er en kombinasjon av en spotprisavtale og fastprisavtale, hvor tilleggskostnadene er bakt inn i strømprisen og justeres av strømselskapet. Strømprisen endres ca. hver 28 dag i motsetning til spotprisavtaler hvor strømprisen endres fra time til time. Prisen man betaler settes på forhånd, men denne har den siste tiden vært mye høyere enn spotprisen.

Hvem eier strømmen?

Omtrent 90 % av norsk kraftproduksjon er eid av offentlig sektor. Kommuner, fylkeskommuner og staten, mens de resterende har private eierinteresser.

Organisering av Statkraft som statsforetak innebærer at staten er eneeier.

Statkraft er Norges største produsent av fornybar energi. De eier og driver en rekke vannkraftverk og vindmølleparker både i Norge og internasjonalt.

I Norge eies og driftes transmisjonsnettet, inkludert utenlandsforbindelser, av Statnett SF. Statnett er et statlig aksjeselskap med ansvar for å sikre en trygg, effektiv og samfunnsøkonomisk overføring av elektrisk energi i Norge. De har ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde det norske transmisjonsnettet.

En del kommuner eier og driver egne energiselskaper som er involvert i energiproduksjon. Disse selskapene kan eie og drifte kraftverk, vindmøller og magasiner. Eksempler på slike selskaper er E-CO Energi, Agder Energi, Trønder Energi, BKK, Lyse, Troms Kraft og Kongsberg Energi.

Hva har man krav på ved strømbrudd?

Kravene og rettighetene dine ved strømbrudd kan variere avhengig av hvor du bor og de lokale forskriftene.

Ringerikskraft

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at et avbrudd har funnet sted.

Satsene for kompensasjon per målepunkt er som følger:

  • Husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • Fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Nettselskapet ditt skal utbetale kompensasjon til deg uten at du behøver å søke om dette. Utbetalingen skal komme senest innen 12 uker etter at avbruddet har funnet sted. Har du spørsmål angående utbetalingen av kompensasjon kan du henvende deg til nettselskapet ditt.

Nødstrøm: I noen tilfeller kan netteieren ha en beredskapsplan for å tilby nødstrøm til prioriterte områder som sykehus, omsorgsinstitusjoner og nøkkelinfrastruktur. Dette kan variere etter område og lokale forhold.

Skadeserstatning: Dersom strømbruddet fører til skade på eiendom eller tap av verdier, kan du ha rett til erstatning. Kontakt ditt forsikringsselskap for å få veiledning om dine spesifikke rettigheter og muligheter for erstatning.
Det er viktig å merke seg at lovgivningen kan endres over tid, og det kan være regionale eller lokale forskjeller.