Snarveier

Fakta om strøm

Elektrisk strøm er elektrisk ladning i bevegelse.
Ønsker du å lære mer, bla deg nedover!

Scroll ned

Chapter 1.Hva er elektrisk strøm?

Elektrisk strøm er elektroner i bevegelse gjennom en leder. Denne bevegelsen kan brukes i maskiner til å skape mekaniske krefter eller i en varmovn til å skape varme. Derfor er elektrisk strøm en måte å transportere energi på. Et eksempel er strømmen som går fra et kraftverk til varmeovnen i huset ditt.

Hva er elektrisk strøm?

 

Elektrisk strøm kan sammenlignes med en vannslange hvor strømmen er selve vannet, spenningen er trykket som driver vannet gjennom slangen, og motstand er motstanden som vannet møter på sin vei igjennom slangen.

Måleenheten for strøm er ampere (A).

 

 

Hva er en elektrisk ladning?

Elektrisk ladning er en egenskap hos enkelte partikler i et atom som er årsaken til at det oppstår en strøm. Det finnes to typer elektrisk ladning – en positiv (proton) og en negativ (elektron). Elektroner kan flyte via elektrisk ledende materiale (elektrisk leder) og også lagres i et batteri.

Hvis man samler mange negativt ladede elektroner på ett sted vil det oppstå en forskjell i elektrisk potensial (trykkforskjell). Potensialforskjeller vil alltid utjevne hverandre hvis de får mulighet. Det betyr at hvis man kobler sammen to punkter med ulik elektrisk ladning vil det oppstå en elektrisk strøm mellom punktene. Strømmen vil vedvare frem til potensialforskjellen er utlignet.

En strøm av negative ladede elektroner beveger seg fra et punkt med stort antall elektroner (høyere elektrisk potensiale), til et punkt med lavere antall elektroner (lavere elektrisk potensiale). Forskjellen i elektrisk potensiale mellom to punkter kalles spenning og måles i Volt (V).

Hva er elektrisk spenning?

Spenning er den elektriske kraften som driver strømmen gjennom en elektrisk krets. En elektrisk krets består av en spenningskilde (f.eks. batteri) og minst en elektrisk komponent (f.eks. lyspære) som kobles sammen ved hjelp av elektriske ledere, slik at en elektrisk strøm oppstår.

Når man måler elektrisk spenning, måler man forskjellene i ladning mellom to punkter. F.eks. i et 12 volts batteri måler man spenningen mellom + og – polene på batteriet.

Måleenheten for spenning er volt (V).

Hva er elektrisk motstand?

Elektrisk motstand – eller resistans, er en egenskap som beskriver hvor “vanskelig” det er for en elektrisk strøm å passere gjennom et materiale, altså hindringen elektronene møter på vei gjennom kretsen.

Måleenheten for motstand er ohm (Ω).

Hva er energi?

Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, bare gå over i andre former. Energi, betyr det som får ting til å skje.

Det er energi som gir oss evnen eller muligheten til å utføre arbeid, som for eksempel flytte på en gjenstand eller varme opp noe.

Hva er elektrisk effekt?

Elektrisk effekt er et mål på frigitt eller mottatt elektrisk energi pr. tidsenhet.

Elektrisk effekt måles i watt (W)

Elektrisk effekt pr. tidsenhet beskriver forbruk av energi over tid, og beskrives i watt timer (Wt).

Hva er kraft?

Ofte brukes begrepene «elektrisk effekt» og «elektrisk kraft» om hverandre, noe som kan være forvirrende. Uttrykket «elektrisk kraft» benyttes primært i  forbindelse med produksjon og overføring av elektrisitet.

Eksempler er kraftverk, kraftledning, kraftmarked og kraftbalanse.

Begrepet «kraft» benyttes også i forbindelse med en elektrisk maskins evne til å omforme elektrisk effekt til mekanisk kraft.

Hva er magnetisme?

En magnetisk gjenstand er omsluttet av et magnetisk felt. Magnetiske felt oppstår mellom to punkter med ulike ladninger, såkalt magnetiske poler. Vi kaller disse nordpol og sydpol.

Det magnetiske feltet rundt gjenstanden påvirker andre gjenstanders magnetfelt. Poler med lik polaritet skyves fra hverandre, mens poler med ulik ladning trekkes mot hverandre. På denne måten oppleves påvirkningen mellom gjenstandene som fysiske krefter.

Eksempel på dette er kjøleskapsmagneter.

Hva er elektromagnetisme?

En elektrisk strøm gjennom en leder skaper et omsluttende magnetfelt rundt lederen.

På denne måten kan man skape magnetiske felt som brukes i elektriske maskiner og utstyr.

Eksempler på dette er elektriske generatorer, motorer og medisinsk MR skanner (magnetisk resonans).

 

 

Store Norske Leksikon - Elektromagnetisme

Chapter 2.Hvor kommer strømmen fra?

Strøm kommer fra ulike energikilder som vannkraft, bølger, vindkraft og solenergi.

Hvilke energikilder har vi?

Det finnes ulike fornybare energikilder som solenergi, vindenergi, vannkraft, biomasse, grunnvarme og tidevannsenergi. Kjernekraft og fossile brensler er eksempler på ikke-fornybare energikilder.

I Norge produseres mesteparten av all strøm ved hjelp av vannkraft. Det resterende produseres ved hjelp av vindturbiner, solcelleanlegg, grunnvarme og fossile brensler.

Ikke alle land har like stor tilgang til fornybar energi. Der produseres gjerne strøm gjennom turbiner, som får energi fra fossile brensler og kjernekraft.

 

NVE - Hvor kommer strømmen fra

Hvordan produseres elektrisk strøm?

Elektrisk strøm produseres ved å omforme energi fra ulike energikilder som vannkraft, vindkraft og solenergi til elektrisk energi.

Solceller (PV-celler) omdanner solenergi direkte til elektrisitet ved hjelp av halvledermaterialer.

Andre energikilder brukes til å drive turbiner, som igjen driver en elektrisk generator. Slik omformes mekanisk energi til elektrisk strøm.

En turbin er en mekanisk innretning som overfører bevegelsesenergi fra f.eks. vannet og vinden til mekaniske roterasjonskrefter. En generator omformer rotasjonskreftene fra turbinen til elektrisk energi.

Fakta om strøm – Solenergi

NRK - Hvordan fungerer vannkraftverk

Hvordan overføres strøm?

Elektrisk strøm må vanligvis produseres i samme øyeblikk som det forbrukes.

Strømmen produseres på ulike typer kraftverk, der forskjellige energikilder brukes. Deretter overføres strømmen gjennom et overføringsnett, som består av kraftledninger og transformatorstasjoner.

Produsenter og forbrukere er knyttet sammen ved hjelp av et solid og sikkert nettverk av elektriske ledere, som er dimensjonert for å overføre energien som forbrukerne trenger.

Dette kalles kraftnettet og er en forutsetning for en sikker strømforsyning.

Hvordan lagres elektrisk strøm?

Elektrisk strøm er ferskvare, men kan mellomlagres i batterier.

Avhengig av størrelse, kan batterier lades og så brukes som kilde i både små og store systemer som f.eks. høreapparatbatterier og elbilbatterier. Større batteripakker kan brukes til mellomlagring  i kraftsystemet. Et eksempel på dette er ved lading av elektriske ferger hvor nettet er svakt.

Elektrisk strøm kan også omformes til andre energiformer for lagring. Hydrogenproduksjon er en metode, der overskuddsstrøm brukes til selve produksjonen. Deretter kan hydrogen lagres og senere brukes som drivstoff  eller til å generere elektrisitet.

Hvordan fungerer kraftsystemet?

Kraftsystemet er nettverket som produserer og overfører elektrisitet fra ulike kilder og leverer strøm til forbrukere.

Norge er koblet sammen med Sverige, Finland og Danmark i ett felles strømnett. I tillegg er det kabler til  Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Det betyr at produksjon og forbruk til enhver tid må være likt i hele dette området. Dette kalles kraftbalanse og utjevnes ved hjelp av import og eksport.

Det nordiske nettet er igjen koblet til resten av Europa, og dette enorme nettet kan kalles verdens største maskin.

NVE - Verdens største maskin

Chapter 3.Hva bruker vi strømmen til?

Det moderne samfunnet er helt avhengig av strøm. Vi bruker strøm til alt fra lading av mobiltelefon til drift av kritisk infrastruktur.

Infrastruktur og samfunnets kritiske funksjoner

Regjeringen definerer energiforsyning som kritisk infrastruktur, som skal bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

Eksempler på samfunnskritisk infrastruktur er vann- og avløpssystemer, ekom-anlegg, kraftforsyning, samferdsel og transport.

Samfunnskritiske tjenester som trenger kraftforsyning er nødetater som brann, politi og ambulanse, helseberedskap og omsorg, forsvar og sivilforsvar, samt frivillig beredskapsarbeid.

Det meste er avhengig av strøm, og mister vi energiforsyningen rammes alle deler av samfunnet.

Regjeringen - Kritisk infrastruktur

Industri, næringsliv og offentlig forvaltning

Industrien, næringslivet, fiskeri og landbruket, samt offentlig forvaltning er sektorer som krever betydelige mengder elektrisk energi.

Husholdning og forbrukerelektronikk

I husholdninger går strømforbruket til elektrisk utstyr som brukes daglig hjemme.

I et vanlig hjem brukes ca. 60 prosent til boligoppvarming, 15-20 prosent til varmtvann, 15 prosent til elektriske apparater og ca. 10 prosent til belysning.

NRK - Hva bruker vi strømmen til

Chapter 4.Hva koster strøm?

Norsk kraft omsettes i det nordiske kraftmarkedet der prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel.

Hva koster strøm?

Kostnadene for strøm er inndelt i to hoveddeler og faktureres normalt månedlig.

Kostnader ved forbruk av strøm faktureres fra din strømleverandør i henhold til din strømavtale. Strømleverandør og avtale kan du selv velge i markedet.

Kostnader ved frakt av strøm til deg via kraftnettet kalles «nettleie» og faktureres fra ditt lokale nettselskap.

Nettleien består av tre ledd.

 • Energileddet beregnes ut fra hvor mye strøm du har brukt i løpet av måneden.
 • Kapasitetsleddet beregnes ut fra ditt toppforbruk i løpet av måneden.
 • Offentlige avgifter.

Nettselskapet er i tillegg ansvarlig for beregning og utbetaling av strømstøtte.

Enkelte strømleverandører tilbyr inkludering av nettleie i sin faktura for enkelhets skyld.

NVE - Nettleie

Hvordan beregnes strømprisen?

Strøm er en handelsvare som omsettes på det åpne kraftmarkedet. Som alle andre markeder vil tilbud og etterspørsel avgjøre prisen på strøm.

Faktorer som påvirker markedsprisen på strøm er blant annet vær, fyllingsgrad i vannmagasiner, tilgang på kraft fra vind og sol, pris på andre energibærere som olje og gass, region du befinner deg i, tid på året og døgnet, osv.

I tillegg har man som forbruker mulighet til å ta egne valg når det gjelder strømleverandør og type avtale.

Hvem eier strømmen?

Omtrent 90 % av norsk kraftproduksjon er offentlig eid av kommuner, fylkeskommuner og staten, mens de resterende har private eierinteresser.

Hva har jeg krav på ved strømbrudd?

Ved et eventuelt strømbrudd må du først sjekke om det er i eget anlegg før du eventuelt kontakter din nettleverandør.

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer.

Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at et avbrudd har funnet sted.

 

NVE – Rettigheter ved strømbrudd

Energifakta - Faktaside om norsk energisektor

Chapter 5.Hvorfor spare strøm?

Å spare strøm er en viktig del av innsatsen for å motvirke klimaendringer, redusere forurensning, spare penger og sikre en bærekraftig fremtid. De fleste kan bidra til strømsparing ved å planlegge sitt strømforbruk.

Hvorfor skal vi spare strøm?

Historisk har vi hatt veldig lave priser på strøm i Norge. Den billigste måten å varme opp hus og vann har vært å bruke elektrisitet. Dette er historisk lagt til grunn i byggebransjen i Norge. Primærkilde for oppvarming har vært strøm.

Strøm koster penger og spart strøm er spart kostnad. Imidlertid er strøm også en knapp ressurs. Bruker vi for mye, må vi importere fra andre land.

Strømsparing er derfor bra for både for den enkelte privat og det offentlige.

NEK - Om bærekraft

Hvordan kan jeg spare strøm?

Det største forbruket av strøm i private husholdninger i Norge kommer av oppvarming.

I følge Enova er dette de tre viktigste tiltakene for å redusere strømforbruket:

 1. Bli bevisst på hva som bruker strøm
 2. Senk innetemperaturen, og del gjerne boligen inn i kalde og varme soner
 3. Spar på varmtvannet

Les mer på Enovas sider angående tiltak for et lavere strømforbruk.

Enova - Råd for strømsparing

Hva er en smart strømmåler?

Avanserte måle- og styringssystemerer (AMS) er eksempler på ny- og anvendbar teknologi i strømnettet.  

Dette bidrar til en mer effektiv utnyttelse av nettet og for deg gir det nye teknologiske muligheter.

AMS gjør det enklere for deg å følge eget forbruk av energi og dermed tilpasse forbruket til prissvingningene.

Videre kan slike systemer gjøre det lettere for sluttbruker som vil produsere egen strøm, som for eksempel fra solceller, til å levere overskuddskraft inn på nettet.  

NVE - Plusskunder

Styr ditt eget strømforbruk

Hvis du ønsker å styre strømforbruket ditt bedre, så kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din. Dette er en fysisk port på selve strømmåleren. I utgangspunktet er denne stengt, men du kan kontakte ditt lokale nettselskap for å få den åpnet.

Ved å tilkoble eksternt avlesningsutstyr til HAN-porten kan du få tilgang til sanntidsinformasjon om strømforbruket ditt. Du må selv kjøpe avlesningsutstyr for å benytte deg av HAN-porten. Det er ulike leverandører som tilbyr dette.

 

NEK - AMS informasjon til brukere

Chapter 6.Hvor mye strøm har vi og hvor mye trenger vi?

Tilgang på elektrisk kraft i Norge er tilfredsstillende på kort sikt, men mange forventer at samfunnets behov for elektrisk kraft vil øke inn i fremtiden.

Hvor mye strøm har vi tilgang på i Norge?

Norge har om lag 156 Terawattime (TWh) med strøm i et normalår. Tilgangen på strøm i Norge er hovedsakelig knyttet til kapasiteten i vannmagasinene og hvor mye det blåser og regner på et år.

Energitilførselen varierer, i noen år blåser det lite og vi får mindre strøm fra vindkraft. Andre år er det lite nedbør og man må begrense produksjonen fra vannkraft. Vi produserer ca. 138 TWh vannkraft og ca. 15 TWh med vindkraft i et normalår.

 

SSB - Elektrisitet

Hvor mye strøm trenger vi i fremtiden?

I 2022 var det norske bruttoforbruket av elektrisitet på 133 TWh. Med økt elektrifisering vil strøm redusere forbruket av diesel, bensin og andre fossile energikilder. Vi kan derfor tenke oss at et minimums strømbehov i fremtiden vil være mer enn 200 TWh.

Industri vil sannsynligvis også i fremtiden være den sektoren som trenger mest strøm. I tillegg vil energieffektivisering, og flytting av forbruket til tider på døgnet hvor det brukes mindre strøm, bli mer og mer viktig.

Chapter 7.Er strøm farlig?

Feil i elektriske anlegg kan utgjøre en rekke faremomenter som kan føre til skader på mennesker og eiendom.

Faremomenter

Feil i elektriske anlegg kan føre til skader på mennesker og eiendom.

Videre kan feil bruk av elektrisk utstyr og verktøy føre til farlige situasjoner. For eksempel kan bruk av ikke-godkjente eller skadede elektriske apparater, bruk av skjøteledninger uten tilstrekkelig kapasitet eller skader, medføre stor fare.

For å redusere risikoen knyttet til elektriske anlegg er det viktig å følge sikkerhetsprosedyrer og -retningslinjer, bruke riktig og godkjent utstyr, og sørge for regelmessig vedlikehold og inspeksjon av elektriske installasjoner (elkontroll).

Det er påkrevd å bruke kvalifisert elektriker for installasjon, reparasjon og vedlikehold av elektriske anlegg.

Strømgjennomgang, varmgang og eksplosjoner

Elektrisk feil på anlegg og utstyr som forårsaker strømgjennomgang, kan gi betydelig skade eller død hos mennesker.

Videre kan elektriske feil føre til varmgang og kortslutninger, som kan forårsake brann.

Feilaktig bruk av elektriske apparater og overbelastning av strømkretser er eksempler på situasjoner som kan føre til brannfare i elektriske anlegg.

I områder der det finnes brennbare eller eksplosive materialer, kan elektriske gnister eller lysbuer forårsaket av feil eller utilsiktede elektriske utladninger føre til brann eller eksplosjoner.

Elsikkerhetsportalen - Farlige produkter

Lyn og tordenvær

Du kan forebygge skader på ditt elektriske anlegg og utstyr ved å installere overspenningsvern i sikringsskapet ditt. Dette beskytter anlegget mot overspenninger og spenningsendringer.

Overspenningsvern beskytter mot brann og skader på elektronikk, og bør derfor være installert i alle hjem.

Hvis du ikke har installert overspenningsvern bør du ved tordenvær sørge for å trekke ut kontakter på alle elektriske apparater.  Dette inkluderer elbil, datamaskiner, TV-er, hvitevarer, og andre følsomme elektroniske enheter. Ved å koble dem fra nettet, reduserer du risikoen for skade i tilfelle lynnedslag i nærheten.

Du bør også unngå å bruke elektriske apparater under tordenvær, spesielt hvis du har direkte kontakt med nettet. Dette inkluderer bruk av telefon som lades, strykejern, hårfønere og lignende.

Signalforstyrrelser og støy

Signalforstyrrelser og elektromagnetisk støy kan ha flere uønskede konsekvenser og føre til farer i forskjellige sammenhenger. Støykilder kan være solstormer eller andre elektriske anlegg og utstyr.

Støyen kan forstyrre navigasjonssystemer, radiosignaler, trådløse nettverk, mobilkommunikasjon og andre former for trådløs kommunikasjon. Dette kan føre til dårlig mottak, forstyrret tale- eller datatransmisjon og svekket kommunikasjonskvalitet.

Elektromagnetiske felt

Høyspentkraftledninger og andre strømførende systemer genererer elektromagnetiske felt. Dette gjelder også antenner for radiokommunikasjon.

Forskning på menneskelig eksponering for elektromagnetiske felt er begrenset og omstridt.

Chapter 8.Hva gjør jeg ved elektrisk feil?

Om du oppdager en feil på det elektriske anlegget ditt er det viktig at du tar kontakt med en elektriker så fort som mulig for å få feilen utbedret.

Hvilket ansvar har jeg?

Boligeier skal sørge for at det elektriske utstyret og de elektriske installasjonene er i orden, slik at det ikke er fare for liv og helse.

Eier/bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr har selv ansvaret for at dette til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og brukes i samsvar med produsentens anvisninger.

Hva gjør jeg ved feil i eget elektrisk anlegg?

Om du oppdager en feil på det elektriske anlegget ditt er det viktig at du tar kontakt med en elektriker så fort som mulig for å få feilen utbedret. Sørg da for å kontakte en godkjent elektriker som står oppført i Elvirksomhetsregisteret.

Ikke prøv å reparere selv med mindre du har riktig kunnskap og kompetanse. Det kan være farlig og kan forårsake ytterligere skader på deg selv eller anlegget.

Hvordan kan jeg redusere risiko?

Installering av røykvarslere i alle soverom, gangarealer og på hvert plan, samt regelmessig testing og vedlikehold av disse, er kritisk for brannsikkerheten.

Kombiner dette med en komfyrvakt på kjøkkenet, som automatisk slår av strømmen ved unormal varme-utvikling, for å redusere risikoen for kjøkkenbranner.

Sjekk røykvarslerne med jevne mellomrom. En fin dag å gjøre dette er på røykvarslernes dag 1. desember.

Kan også være lurt å bestille en brannforebyggende EL-kontroll bolig, basert på NEK 405-2. Dette er en anerkjent kontrollmetode utarbeidet av en NEK komite NK 219- «Kompetanse til inspeksjonsorgan», og består av mange eksperter på EL-kontroll.

Ta kontakt med ditt lokale el-tilsyn, som er en del av ditt nettselskap (DLE).

 

 

DSB - Om DLE

Slukking av brann i elektriske anlegg

Slukking av brann i elektriske anlegg kan være en kompleks og farlig oppgave.

Hvis mulig, slå av strømmen til det berørte elektriske anlegget.

Er det en liten brann og du har riktig slokkeutstyr, kan du forsøke å slukke den.

Bruk et brannslokkingsapparat egnet for elektriske branner, for eksempel et CO2 (karbondioksid) slokkeapparat eller et pulverbasert apparat som er merket for bruk på elektrisk utstyr.

Unngå bruk av vann for å slukke branner i elektriske anlegg.

Ring brannvesenet på tlf 110 eller for hørselshemmede tlf 1412!

Slukking av brann i batterier

Brann kan oppstå i alle typer batterier, alt fra småbatterier, mobilbatterier, til oppladbare litiums el-sykkelbatterier og større kompliserte branner i biler og fartøyer.

Det har vært branner hjemme, i dunker, i renovasjonsbiler og på renovasjonsanlegg på grunn av at batteriene har tatt fyr.

En enkel løsning er at vi alle taper polene på de brukte batteriene før de leveres til gjenvinning.

Vann er det best kjente slokkemiddelet for batterier. Vannets egenskaper på brann er velkjent, og fungerer veldig bra som kjøling. Jo mere vann, jo bedre. Kast gjerne batteriene opp i en bøtte med vann.

DSB - Om litium batterier

Tiltak mot statisk elektrisitet i hjemmet

Statisk elektrisitet kan være irriterende og kan skade elektroniske apparater.

Sørg for at alle elektriske apparater og utstyr i hjemmet er riktig jordet. Dette bidrar til å lede bort overskuddsladning og redusere oppbyggingen av statisk elektrisitet.

Bruk antistatiske sprayer eller kluter på møbler, tepper og andre overflater som har en tendens til å tiltrekke seg og holde på statisk elektrisitet. Disse produktene hjelper til med å nøytralisere ladninger og redusere statisk oppbygging.

Oppretthold et passende fuktighetsnivå i hjemmet ditt. Tørr luft kan øke statisk elektrisitet, så bruk luftfukter eller plasser vannbeholdere i oppvarmede rom for å øke fuktigheten.

El-anlegg utenfor hjemmet

Oppdager du elektriske feil på offentlige steder, er det viktig å handle forsiktig og rapportere problemet til riktig myndighet eller ansvarlig part.

Prioriter din egen sikkerhet og sikkerheten til andre rundt deg. Unngå å berøre eller nærme deg det elektriske utstyret som viser tegn til feil, og pass på at ingen andre utsettes for fare.

Identifiser hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet eller driften av det elektriske utstyret på det offentlige stedet. Dette kan være kommunale myndigheter, eier av bygningen, forvaltere eller nettselskapet.

 

 

NEAS - Finn mitt nettselskap

Kjøp og salg av bolig

Fra 1. januar 2022 ble det nye regler i Avhendingsloven for boligsalg. Reglene sikrer bedre kvalitet på tilstandsrapporter for helårs- og fritidsboliger. Dette gir kjøpere et bedre grunnlag for beslutninger og bidrar til å redusere konflikter ved boligkjøp.

En viktig endring er at selgere ved forbrukerkjøp ikke kan markedsføre boligen «som den er». Dette betyr at eventuelle mangler som er nevnt i en tilstandsrapport, ikke senere kan hevdes som feil av kjøperen.

Dersom det er mangler som ikke er nevnt i tilstandsrapporten skal selger dekke kostnader over kr 10.000,-.

Elektriske anlegg og avhending

For det elektriske anlegget spesifiserer forskrift til Avhendingsloven § 2-18 kravene for samsvarserklæringer og inspeksjoner.

Fordi tilstandsrapportene ofte utføres av bygningssakkyndig uten spesifikk EL-kompetanse, er det anbefalt å gjennomføre en egen fagmessig elkontroll.

For dette formålet kan NEK 405-2-3-standarden, som er utviklet for eierskifte av elektriske anlegg, brukes for en grundigere evaluering.

 

Lovdata - Avhendingsloven

Chapter 9.Hvilke regler gjelder og hva kan jeg gjøre selv?

Som enkeltperson er det begrenset hva du kan utføre selv i ditt elektriske anlegg.

Hvilke regler gjelder?

Det er ulike forskrifter, lover og regler for elektriske anlegg slik at de er sikret mot berøring og brannfare.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er ansvarlig for tilsyn med elektriske anlegg.

DSB delegerer en del av sin myndighet til et lokalt eltilsyn (DLE).

Myndighetene har anerkjent standarden NEK 400 som verifiserer lavspenningsinstallasjoner, som en egnet metode for oppfyllelse av relevante myndighetskrav innen området.

Når det gjelder ettersyn, vedlikehold og kontroll av eksisterende lavspenningsinstallasjoner benyttes
NEK 405 som basis.

DSB - Elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Hva kan jeg utføre selv?

Du kan gjøre noe selv, større oppgaver må elektrikere utføre.

 • Skifte defekte lyspærer.
 • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte støpsler til og med 25 A, med og uten jording.
 • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
 • Henge opp lamper i takkrok, som kan kobles med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Sjekk «Sikker hverdag» for mer informasjon.

DSB - Sikker hverdag

Hva kan jeg gjøre selv av elkontroll?

Elektrisk materiell skal kun installeres av registrerte elvirksomheter. Noe annet bryter forskriftene og er ulovlig.

Bygging av elektriske anlegg er strengt regulert gjennom lover, forskrifter og normer. Bruk derfor en godkjent elektriker.

Hvis en sikring kobler ut ofte, kan dette være feil på det elektriske anlegget eller overbelastning av kursen.

Du bør årlig foreta en visuell sjekk av elanlegget ditt. Dette kan avdekke potensielle brannfeller.

 

 • Sjekk om det er tegn på varmgang i synlige ledninger og stikkontakter. Er det brennmerker eller annen misfarging må du kontakte elektriker.
 • Sjekk om det er varmt i sikringsskapet ditt. Det bør ikke være særlig varmere enn normal romtemperatur.
 • Bruker du skjøteledning permanent bør du vurdere å installere flere stikkontakter.
 • Sjekk om det er tegn til varmgang på støpsel, ledning eller tilkobling på din varmtvannsbereder.
 • Sjekk jordfeilvern med jevne mellomrom.

Chapter 10.Hvordan kan jeg lære mer om strøm og hva kan jeg jobbe med?

Videregåendeskoler, fagskoler, samt universitet/høyskole tilbyr en rekke ulike elektrotekniske utdanningsprogram.

Elektroteknisk utdannelse

I videregående skole tilbys flere elektrofaglige linjer som gir elevene kunnskap og ferdigheter innenfor ulike områder av elektrisitet og elektronikk. Noen vanlige elektrofaglige linjer inkluderer elektrikerfag, automatisering, samt data-elektronikkservice.

Fagskoler tilbyr også ulike elektrofaglige linjer for å gi videreutdanning og spesialisering innenfor elektrotekniske fag.

Utdanning på universitets- og høgskolenivå tilbyr en rekke elektrotekniske utdanningsprogrammer som gir mulighet til å studere og spesialisere seg innenfor ulike områder av elektroteknikk.

NDLA – Elektro og datateknologi vg1 og vg2

Utdanning - Studier innen elektro

Hva kan jeg jobbe med?

Innen det elektrotekniske området finnes mange muligheter:

 • Elkraft – høyspenning – produksjon, distribusjon og transformering
 • Elektro og automasjon – lavspenning – installasjon, alarm, styring og overvåkning, reguleringsteknikk/kybernetikk, prosessteknikk
 • Elektronikk – instrumentering/sensor/avionikk/ medisinteknisk
 • Mekatronikk – elektromekanikk
 • Tele og radiokommunikasjon – nettverk og fiber, radio, tv, mobilnett og satellittkommunikasjon
 • Andre sektorer som trenger elektrokompetanse

 

Jobb i NEK

Chapter 11.Hvem er NEK?

For en lys fremtid – elektrotekniske standarder skaper muligheter.

Kort om NEK

NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av norske elektrotekniske standarder.

Vårt overordnede mål er å sikre at norske elektrotekniske standarder fullt ut dekker Norges behov for standarder med krav til sikkerhet, funksjon og miljø.

Vi utgjør, sammen med Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom), standardiseringen i Norge.

Kort om NEK